28.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
18.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
12.500.000 ₫
14.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
9.700.000 ₫
9.900.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
3.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
350.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)